Aktywni 60+

Promowanie aktywizacji społecznej seniorów jest ważne!

Grupa osób 60+ w Polsce zwiększy się z 24,6 % w roku 2019 do niemal 33 % w roku 2030 i ponad 40 % w połowie XXI wieku, o czym wyraźnie mówią dostępne prognozy (Rządowa Rada Ludnościowa, MRPiPS, ONZ).

Tendencja ta sprawi, że Polska będzie wówczas jednym z dwóch najstarszych społeczeństw Unii Europejskiej, w dodatku z populacją znacznie mniejszą niż obecnie. Badanie ONZ Global Age Watch Index 2015 klasyfikuje Polskę dopiero na jednym z ostatnich miejsc w UE pod względem poziomu życia i aktywności społecznej seniorów.

Niezbyt dobrą sytuację osób starszych potwierdzają też dane zawarte w opublikowanej w listopadzie 2018 r. „Informacji na temat sytuacji osób starszych w Polsce”. Seniorzy są grupą najmniej objętą działaniami aktywizacyjnymi i wkluczającym. Wyzwanie to skłaniać musi do podjęcia działań na rzecz wyższej partycypacji społecznej dzisiejszych i jutrzejszych seniorów w sferze publicznej.

Fundacja Zaczyn jako Organizacja Pożytku Publicznego stara się przede wszystkim zwiększyć uczestnictwo seniorów w życiu społecznym i wzmocnić ich głos w debacie publicznej, ale też przybliżyć społeczeństwu pozytywny wizerunek osób starszych i rozwinąć warunki do szerokiej integracji środowisk senioralnych o różnym stopniu zaangażowania obywatelskiego.

Realizacji tych celów służą takie działania jak inkubowanie nowych i wspieranie istniejących już Rad Seniorów, organizacja największego senioralnego wydarzenia w Polsce, będącego jednocześnie szeroko zakrojoną kampanią społeczną, czyli Ogólnopolskiej Parady Seniorów i Pikniku Pokoleń, edukacja cyfrowa osób star-szych czy prowadzenie kampanii społecznych („Zauważeni”, „Odważ się na zmiany!”, „Zrozumieć starość”).

Kluczem dla działań Fundacji jest rozbudzanie obywatelskich postaw i wiary we własne możliwości seniorów, a przy tym również budowanie wspólnoty międzypokoleniowej i wzajemne uczenie się od siebie. Oferta działań jest na bieżąco modyfikowana i dostosowywana do zmieniających się potrzeb osób starszych.